O nas | Oferta | Kontakt | Kancelaria Rachunkowa
 
 

Ubezpieczenia rolne - bezpieczeństwo pracy w gospodar-
stwie rolnym jest bardzo ważne dla wszystkich rolników,
bez względu na rodzaj uprawy czy hodowli. Ubezpieczenia rolne pozwalają zawsze wyjść obronną ręką nawet z trud-
nych sytuacji życiowych. Polisą można objąć ochronę upraw, zwierzęta gospodarskie, sprzęt mechaniczny i zabudowania.

Ubezpieczenie to gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych.
Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szko-
dy może spowodować znaczne straty finansowe związane
z naprawieniem szkody, czasami utratę całego Twojego dorobku. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, będziesz obowiązany wnieść opłatę na
rzecz gminy.

Kto ma obowiązek ubezpieczenia?
Jeżeli jesteś Rolnikiem, to masz obowiązek ubezpieczyć budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.


Jaki jest zakres ochrony?
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w budynkach rolniczych wskutek zdarzeń losowych w postaci: ognia,
huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia lawiny, upadku statku powietrznego.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest każdy budynek wchodzący
w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 20 m2, określony w Prawie budowlanym. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych nie są objęte:
• budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia
• budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów
• namioty i tunele foliowe

Suma ubezpieczenia
Sumę ubezpieczenia odrębnie dla poszczególnych budynków rolniczych ustala Ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń.

Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać:
• wartości nowej dla budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia technicznego nie przekroczył 10%
• wartości rzeczywistej tego budynku, co oznacza wartość nową pomniejszoną o stopień zużycia budynku rolniczego

 

© ph jawex